กิจกรรมคลินิกสูงวัยด้วยการแพทย์แผนไทยและกิจกรรมพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรและผักท้องถิ่น ในพื้นที่หมู่ 3 และ 7 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

กิจกรรมคลินิกสูงวัยด้วยการแพทย์แผนไทยและกิจกรรมพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรและผักท้องถิ่น ในพื้นที่หมู่ 5 และ 10 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

กิจกรรมคลินิกสูงวัยด้วยการแพทย์แผนไทย ม.2 และ ม.9 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

กิจกรรมคลินิกสูงวัยด้วยการแพทย์แผนไทย ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : U2T (มห

กิจกรรมคลินิกสูงวัยด้วยการแพทย์แผนไทย ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : U2T (มห

กิจกรรมการพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรและผักท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองชาวตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ กิจกรรม COVID WEEK ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ

VDO U2T COVID-19 WEEK ตำบลบุญเรือง ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com