ป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2563

เมนูอาหารเป็นยาผ่านรายวิชาหลักการแพทย์พื้นบ้านล้านนาและสมุนไพร

สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ในโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

Bye Nior STAM ด้วยรักจากใจน้องสู่ใจพี่

ร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย

งานป๋าเวณียี่เป็งราชภัฏเจียงฮาย 2561

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ และนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกชั้นปีร่วมกันสืบสานประเพณีที่สำคัญของคนไทย

กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2561

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561

พิธีสรงน้ำพระ และสระเกล้า ดำหัวครูบาอาจารย์ ประจำปี 2561

บุคลากรและนักศึกษาได้จัดพิธีสรงน้ำพระและสระเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์ ประจำปี 2561

การศึกษาดูงานระบบบริการแผนกผู้ป่วยในและการจัดยาปรุงยาสมุนไพรของการแพทย์ไทยลื้อ และการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยการดองสี

กิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามศึกษาด้านการจัดจำแนกพันธุ์พืชสมุนไพรตามหลักอนุกรมวิธาน และการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร (Herbarium)

พิธีทำบุญสถาบัน ไหว้ครูแพทย์แผนไทย และการปาฐกถาชีวกโกมารภัจจ์ ครั้งที่ 2 เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เป็นปีที่ 15

กิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามศึกษาและสำรวจสมุนไพรในป่าธรรมชาติ วนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา

ยินดีกับบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 10 และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2560

สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา 2560

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก นำโดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ และนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกชั้นปีได้ร่วมแรงร่วมใจและร่วมกันสืบ

ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วม พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

ประชุมผู้ปกครอง ฝากตัวเป็นศิษย์และปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 15

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ม

กิจกรรมศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนไทย ตามมาตรฐาน GMP ของ PIC/S

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกร

พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วม “พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง”

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ ร่วมแห่เทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาจะมีขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาหารกับวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ ของนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ

กิจกรรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามหลัก GMP สำหรับการผลิตยาแผนโบราณ

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกีย

พิธีลาสิขาบทและพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 11

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก จัดพิธีลาสิขาบทและพิธีปัจฉิมนิเทศบัณ

พิธีสรงน้ำพระ และสระเกล้า ดำหัวครูบาอาจารย์ ประจำปี 2560

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกได้จัดพิธีสรงน้ำพระและสระเกล้าดำหัวคร

งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้เข้าร่วมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เ

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพ ในโรงพยาบาลไตสิบสองปันนา

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพ ในโรงพยาบาลไตสิบสองปันนา และมณฑลยูนนาน

CRRU Graduate Games #2

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 CRRU Graduate Games #2

ศึกษาดูงานที่สถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง ประเทศจีน

คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ ศึกษาดูงานที่สถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง ประเทศจีน

กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาจัดขึ้นเพื่อสืบสานและอนุรักษ์การทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่

การศึกษาความรู้ด้านพันธุ์พืชสมุนไพร สาธารณรัฐประชาชจีน

อาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 ศึกษาความรู้ด้านพันธุ์พืชสมุนไพร สาธารณ

ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประจำปี 2559

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประจำปี 2559

กีฬาสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 GRADUATE GAMES

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพั

การฝึกทักษะการศึกษาสำรวจพืชสมุนไพรของนักศึกษาแพทย์แผนไทย

โครงการฝึกทักษะการศึกษาสำรวจพืชสมุนไพรให้แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 วนอุท

กีฬาน้องใหม่ Freshy CRRU 2014

นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลในการประกวดสแตนเชียร์ และการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์กีฬาน้องใหม่ Freshy CRRU 2014

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ 2557

นักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ เข้าร่วมพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย

กีฬาน้องใหม่ FRESHY CRRU GAME 2013

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมกีฬา FRESHY CRRU GAME 2013 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำกิจกรรมแข่งกีฬาร่วมกันและ

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com