พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครบรอบ 48 ปี พิธีประกาศเกียรติคุณและงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรจากป่าธรรมชาติ ณ ป่าสงวนแห่งชาติตำบลบุญเรือง วนอุทยานพญาพิภักดิ์และวนอุทยานน้ำตกศรีชมภู

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ การปลูกและการดูแลต้นฟ้าทะลายโจร ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยาและผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย หารือแนวทางความร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง

ตัวแทนเครือข่ายการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ตำบลบุญเรือง จ.เชียงราย รับมอบต้นพันธุ์ยาสมุนไพร

บุคคลากรวิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองการฉีดวัคซีน COVID-19

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

พิธีถวายเทียนพรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2564

พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564

บุคคลากรวิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองการฉีดวัคซีน COVID-19

บุคคลากรอาสาสมัครของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย ตามพระราโชบายฯ ณ โรงเรียนอนุบาลในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย ตามพระราโชบายฯ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

บุคคลากรอาสาสมัครของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองการฉีดวัคซีน COVID-19

กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย ตามพระราโชบายฯ

วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 15

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อน CRRU-CWIE 2021 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จ.เชียงราย

คลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธ ณ วัดเม็งรายมหาราช (วัดฮ่องลี่) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภาควิชาการแพทย์แผนไทย มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานวิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร.

มหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 : OPEN HOUSE CRRU 2021 ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จ

วันราชภัฏ ประจำปี 2564

STAM2002 Happy New Year 2021 ❤️

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและวิชาชีพ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมด้วยคณะ เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ

กิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามศึกษาและสำรวจสมุนไพรในป่าธรรมชาติ ณ วนอุทยานพญาพิภักดิ์ จ.เชียงราย

ยินดีกับบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 11 มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2563

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยชุมชนตาก ศึกษาดูงานวิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร.

คณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ครบรอบปีที่ 18

วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายสถาบัน ที่จัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย ประเภท ข

ทีมผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ

ชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายจังหวัดพะเยา-แพร่ ศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทยSTAM2002

ชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายจังหวัดพะเยา-แพร่ ศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทยSTAM2002

วันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 29 ตุลาคม 2563

ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2563

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ

รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มร.ชร. เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ

ทีมแพทย์แผนไทยวิชาชีพ สังกัดโรงพยาบาลในพื้นที่ อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงาน

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2563

31 ตุลาคม 2563

กิจกรรมคลินิกการแพทย์ไทยเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบาย ณ เทศบาลตำบลเวียงชัย เชียงราย

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย

กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครบรอบ 47 ปี

คลินิกการแพทย์ไทยเคลื่อนที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธ ณ วัดเกี๋ยงเหนือ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

คลินิกการแพทย์ไทยเคลื่อนที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธ ณ วัดเม็งรายมหาราช (วัดฮ่องลี่) จังหวัดเชียงราย

วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมคลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ณ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มร.ชร. และทีม เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ

วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563

วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ได้รับรางวัล The Best Practice CRRU-WIL 2020 ประเภทดาวรุ่ง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย จ.เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบายฯ

วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงชัย จ.เชียงราย ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบายฯ

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จ.เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็ง ด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบายฯ

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทยSTAM2002

วันราชภัฏ ประจำปี 2563

นิสิตแพทย์ไทยSTAM2002 ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาค

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จ.พะเยา เข้าศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทยSTAM2002

นักเรียนจากโรงเรียนดำรงดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะแพทย์ไทยรักถิ่น ตามพระบรมราโชบายฯ เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น)

STAM2002 Happy New Year 2020 ❤️

ประกวดวาดภาพต้นยาสมุนไพร หัวข้อ

OPEN HOUSE CRRU 2020 ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและภาระงาน (TOR) ของบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ฯ

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์เวสยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับยาแผนโบราณ

(The 2nd Optical Valley Forum-the symposium o

ฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคของการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ชนเผ่าในในกลุ่มอาเซียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ร่วมสมัยและทันสมัย

โดยสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย ประเภท ข ที่มีหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพการแพทย์ไทยให้ร่วมสมัยและทันสมัย

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์ฯ

ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบบริการและการรักษาโรคด้วยการแพทย์ใต ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

ศึกษาดูงานกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร.

คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการแพทย์ฯ เยี่ยมเยือนและแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามศึกษาและสำรวจสมุนไพรในป่าธรรมชาติภูลังกา

การศึกษาทำเนียบสมุนไพรล้านนาและสิบสองปันนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทย STAM2002

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทย STAM2002

นิทรรศการ “นวัตกรรมแพทย์แผนไทย STAM2002” ในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลการแพทย์จ้วง (Guangxi International Zhuang Medicine Hospital)

กิจกรรมเพิ่มทักษะประสบการณ์วิชาชีพฯ ด้านเภสัชกรรมไทย ในโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย

ในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP PIC/S

เสริมทักษะด้านการจัดจำแนกพันธุ์พืชสมุนไพรตามหลักอนุกรมวิธานพืช

ณ องค์การพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันทาคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

นิทรรศการการแพทย์แผนไทย งานสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อาจารย์แพทย์แผนไทยวิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นวิทยากรอบรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มร.ชร.

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ปัจฉิมนิเทศแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2562

นิทรรศการการแพทย์แผนไทย ในงาน “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562”

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก จังหวัดเชียงราย

คณะทำงานของศูนย์สุขภาพดี (Wellness Center) โรงพยาบาลเชียงแสน จ.เชียงราย

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ วิทยาลัยการแพทย์ฯ

คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทยที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ

ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 13

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านยาไทยในประเทศไทย

โดย นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

อาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทย เยือนสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมุนไพรและการรักษาโรคด้วยการแพทย์พื้นบ้านเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2561

งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562

วิทยาลัยการแพทย์ฯ หารือความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย กับเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

Dr.Liao Guorong ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์ใตโก๊วหยง สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ และลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

อบรมการเขียนรายงาน SOP (Standard Operating Procedure) ตามมาตรฐาน GMP PIC/s สำหรับการผลิตยาแผนโบราณ

บรรยายพิเศษ เรื่อง Involvement and Utility of Buddhist Principle in Traditional Mongolian Medicine

Otoch Manramba University – มหาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านมองโกเลีย เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ และลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบบริการและการรักษาโรคด้วยการแพทย์ไท ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

บรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้พุทธปรัชญาอธิบายความเจ็บป่วยด้วยขันธ์ 5 โดย ผศ.เสถียร ชาวไทย

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร

วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ร่วมกับบริษัทขาวละออเภสัช จำกัด เป็นเครือข่ายวิจัยและผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่ร่วมสมัย

การพัฒนาทักษะความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานด้านการแพทย์แผนไทยทั้งภาครัฐและเอกชน

วิทยาลัยการแพทย์ฯ และเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย

พัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทยและการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร

คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศึกษาดูงานด้านสมุนไพร วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร.

วันราชภัฏ 2562

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน Lin yanfang dai traditional hospital in Xishuangbanna, China

เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผดุงครรภ์ไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรไทย

โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

การประชุมเครือข่ายแพทย์แผนไทยศึกษา

นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบบริการและการรักษาโรคด้วยการแพทย์ไท ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยการแพทย์ฯ เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานเครือข่ายในสาธารณรัฐประชาชนจีน

เสริมทักษะด้านการจัดจำแนกพันธุ์พืชสมุนไพรตามหลักอนุกรมวิธานพืช และการศึกษาสัตว์วัตถุ

ณ องค์การพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางและความอยู่รอดของอุตสาหกรรมยาไทย

สมาชิกคลับย้อนวัยวิถีไทของโฮงยาปัจฉิมวัย ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ปีที่ 16

ประเพณีไหว้ครูแพทย์แผนไทยและการปาฐกถาชีวกโกมารภัจจ์

เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 16

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย และโรงเรียน Yishun Junior College ประเทศสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง (Kunming Medical University)

สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน

ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2561

CRRU OPEN HOUSE ให้เราเติมฝัน 2018

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรม modeling นิสิตแพทย์แผนไทย

ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561

ฝึกอบรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับรักษาโรคของการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ชนเผ่าในกลุ่มประเทศอาเซียน

กิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามศึกษาและสำรวจสมุนไพรในป่าธรรมชาติ

ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเถินและหน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 21 ตุลาคม 2561

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนป่าป๋วย จังหวัดลำพูน

ศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย

เยี่ยมเยือนและเชื่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย Kathmandu University

ณ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ และพบปะผู้บริหาร คณาจารย์..

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ชื่นชมในความพร้อมของวิทยาลัย

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก The University of Tokushima

ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ

มูลนิธิเมตตาธรรม สาขาเลย ศึกษาดูงาน

ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ

วิทยาลัยการแพทย์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

“กระตุ้นจิตสำนึกความเป็นครูที่สอนด้วยใจ...ใช่เป็นเพียงหน้าที่”

วิทยาลัยการแพทย์ฯ เชื่่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย Otoch Manramba University

ณ เมืองอูลานบาเตอร์ ประเทศมองโกเลียนอก

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง จังหวัดเชียงราย “Ichiton Road to University”

จัดนิทรรศการกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 16

ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เยี่ยมชมสวนสมุนไพร

นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2

ศึกษาดูงานด้านเภสัชกรรมไทย

กิจกรรมเนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชการที่ 10

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พิษณุโลก และลพบุรี

ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ

กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561

ณ วัดป่าอ้อเมืองอินทร์ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มร.ชร.

สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา จ.พะเยา

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้านที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ

เพิ่มวิสัยทัศน์ผู้บริหารด้านการจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการแพทย์และสมุนไพร

ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Renew MOU)

ระหว่างวิทยาลัยการแพทย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงราย และโรงพยาบาลการแพทย์ใตสิบสองพันนา

การศึกษาดูงานและศึกษาวิจัยสมุนไพรและการแพทย์พื้นบ้านเกาหลีใต้

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

วิทยาลัยชุมชนน่านเยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ

และหารือความมือระหว่างสองวิทยาลัยในอนาคต

พิธีสรงน้ำพระ และสระเกล้า ดำหัวครูบาอาจารย์ ประจำปี 2561

บุคลากรและนักศึกษาได้จัดพิธีสรงน้ำพระและสระเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์ ประจำปี 2561

งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2561

ฝึกอบรมบูรณาการความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

โดย อาจารย์สันติสุข โสภณสิริ อนุกรรมการในอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย

ฝึกอบรมปฏิบัติงานตามหลัก GMP สำหรับการผลิตยาแผนโบราณ

โดยคุณชัชวาล พงษ์บริบูรณ์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัทขาวละออเภสัช จำกัด

กิจกรรมศึกษาดูงานระบบการให้บริการการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเทิง จ.เชียงราย

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่แพทย์แผนไทยในหน่วยงานการทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมศึกษาดูงานระบบการให้บริการการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเชียงแสน จ.เชียงราย

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่แพทย์แผนไทยในหน่วยงานการทรวงสาธารณสุข

ผู้บริหารและทีมงานจากบริษัท ภิรยา ฟาร์มาซี มาร์เก็ต จำกัด

เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง

การเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบบริการและการรักษาโรคด้วยการแพทย์ไท สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4

คณบดีและคณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์ฯ

เยี่ยมเยือนโรงพยาบาลเครือข่ายในสาธารณรัฐประชาชนจีน

อบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ฝึกอบรมการใช้เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer)

และเครื่องระเหยสุญญากาศ (Falling film evaporator)

วันราชภัฏ 2561

วันแห่งเกียรติยศของชาวราชภัฏ

ร่วมรับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์ประธานในพิธีเปิดหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มร.ชร.

ผู้บริหารและทีมงานจากบริษัทตำรับไทยสมุนไพร จำกัด เยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ

และหารือความร่วมมือในการรับบัณฑิต STAM เข้าทำงาน

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

นำทีมโดยคณบดีพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ฯ

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข

ณ โรงพยาบาลพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจของวิทยาลัยการแพทย์ฯ สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการเชื่อมโยงกัน

คณะทำงานในโครงการอบรมองค์ความรู้กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมของเครื่องยาไทย – จีน และเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ เข้าศึกษาดูงาน

งานประชุมนานาชาติปาหม่า 2017 ด้านการแพทย์พื้นบ้านและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจีน-อาเซียน

อ.ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาป

พิธีทำบุญสถาบัน ไหว้ครูแพทย์แผนไทย และการปาฐกถาชีวกโกมารภัจจ์ ครั้งที่ 2 เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เป็นปีที่ 15

ยินดีกับบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 10 และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2560

ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560

วิทยาลัยการแพทย์ฯ นำโดยคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ฯ อ.ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ คณาจารย์

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วม กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ในวันที่ 2

โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย (โฮงยาปัจฉิมวัย) วิทยาลัยการแพทย์ ฯ กับชมรมผู้สูงอายุ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก The University of Tokushima และ Yamaguchi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ

ประชุมผู้ปกครอง ฝากตัวเป็นศิษย์และปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 15

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะ เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์

วิทยาลัยการแพทย์ฯ มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศึกษาดู

กิจกรรมอบรมสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ณ วิทยาลัยการแพทย์ฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วม “พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประ

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมฝึกอบรมการบริหารจัดการและการประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับเกียรติจากคุณไพศาล เวชพงศา กรรมการผู้จัดการบริษัทแสงสว่

คณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านดู่

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้มีโอกาสต้อนรับและเป็นวิทยากรให้กับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ 6

โครงการอบรมเรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์จาการประเมินผลงานวิชาการในฐานะ Peer Review

โดยท่านวิทยากรได้กล่าวถึงหลักการผลิตผลงานวิช

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรักษาโรคเฉพาะของการแพทย์แผนไทย ตามแผนบริการสุขภาพการแพทย์แผนไทยฯ สำหรับบุคลากรการแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอ

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันราชภัฏ 2560

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธี 14 กุมภาพั

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีโอกา

กิจกรรมประชุมหารือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นิทรรศการการแพทย์แผนไทยยุคใหม่รับใช้สังคม

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการการแพทย์แผนไทยยุคใหม่รับใช้สังคม และคว้ารางวัล Best Research Award ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานแสดงผ

แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตแพทย์แผนไทย ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2559

พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทย

คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ศึกษาดูงานที่สถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง ประเทศจีน

คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ จำนวน 1

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมคณะ ศึกษาดูงานการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ณ วิทยาลัยการแพทย์ฯ

พิธีทำบุญสถาบัน พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย และงานคืนสู่เหย้า เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ปีที่ 14

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเ

พิธีวันทาคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาลัยการแพทย์ฯ เข้าร่วมพิธีวันทาคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 25

นิทรรศการการแพทย์แผนไทย งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2

กิจกรรมอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรักษาโรคเฉพาะทางของการแพทย์แผนไทยตามแผนบริการสุขภาพการแพทย์แผนไทยฯ สำหรับบุคลากรแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

นิทรรศการพื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทยยุคใหม่

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมกับงานห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้จัดแสดงนิทรรศการพื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทยยุคใหม่ ในงานสัปดาห์ห้องสมุดและโค

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์แพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ รุ่นที่ 14

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์แพท

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

พิธีทำบุญอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้จัดพิธีทำบุญอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงพยาบาลการแพทย์แผนไท

การศึกษาดูงานของคณาอาจารย์และนักศึกษาแพทย์
จากวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนการแพทย์แผนไทยจันทนี จังหวัดเชียงราย

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนการแพทย์แผนไทยจันทนี จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 คน เข้าศึ

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข

พิธีทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้และบริการแพทย์แผนไทย

คณบดีและบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วม “พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซานเข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก (STAM)

นิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทยเนื่องในงานหนึ่งใจติวให้น้อง

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการแพทย์แผนไทยเนื่องในงานหนึ่งใจติวให้น้อง ระ

กิจกรรมประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการให้บริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในอาคารฝึกประสบการณ์โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ วิทยาลัยการแพทย์ฯ

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทาง การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาศึกษาดูงาน

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้มีโอกาสต

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรแ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีลาครูแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต และก

นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมคณะเยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหา

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีแบบล้านนา การแสดงความเคารพนับถือผู้อาวุโส ผู

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหา

คณะผู้บริหารจาก Kathmandu University เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้

14 กุมภาพันธ์ วันเกียรติยศของคนราชภัฏ

เนื่องด้วยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระรา

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้าศึกษาดูงาน

ด้วย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย ได้

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร ระหว่างวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซานกับวิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร.

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน

คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 28

แสดงความยินดีกับแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2558

นักศึกษาแพทย์แผนไทย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต

โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากครั้งที่ 2

คณะเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยในสังกัดสำนักงานสาธ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยยุคใหม่ สำหรับบุคลากรแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ 2

คณะเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยปฏิบัติการประจำโรงพย

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมออกบูธในงาน มหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติปี 2558 เขตสุขภาพที่ 1

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ร

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

คณะเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายภูมิปัญญาพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานที่วิทย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์พื้นบ้านญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยโทกุชิม่า

นิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทยเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการแพทย์แผนไทยเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันเข้าศึกษาดูงาน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื

การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย โดยความร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงราย

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ร

การศึกษาดูงานของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ด้วยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพ ที่วิทยาลัยก

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร ระหว่างวิทยาลัยการแพทย์ มร.ชร. กับวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซาน มณฑลหยุนหนาน

การเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับพันธุ์พืชสมุนไพรและ การให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

การเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือด้านพันธุ์พืชสมุนไพร ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการในการเปิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงาน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแพทย์แผนไทย ของวิทยาลัยการแพทย์ฯ รุ่นที่ 1

วิทยาลัยการแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพกา

นิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทย ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทย ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรัตนมณีเชียงแสนสิงห์ ๑ และพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้สร้างรูปสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า เพื่อแสดงให้นักศึกษาแพทย์

การประชุมนานาชาติปี 2557 เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (International Forum on Biodiversity-Based Economy Development: Global Oppor

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

ในวาระที่การสถาปนาครบรอบ 12 ปี ในวันที่ 27 พฤ

การประชุมสัมมนา

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกจึงจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็น “ความท้าทายและโอกาสของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในอนาค

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและหารือการพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลการแพทย์ไตสิบสองปันนาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งานมหกรรมสมุนไพรโลกและสำรวจตลาดสมุนไพร ณ ประเทศเกาหลีใต้

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกเป็นเครือข่ายของการแพทย์พื้นบ้านในกล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

การแสดงความยินดีบัณฑิต และมหาบัณฑิตแพทย์แผนไทยบัณฑิตประจำปี 2556

นักศึกษาแพทย์แผนไทยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแ

การฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ครั้งที่ 1

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแพทย์แผนไทยบัณฑิต กับนักศึกษาแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ม

การพัฒนาความร่วมมือด้านการสร้างเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนใน

แสดงความยินดีกับแพทย์แผนไทยบัณฑิตและแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตบัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2557

นักศึกษาแพทย์แผนไทย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑ

การศึกษาดูงานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึก

ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการแพทย์พื้นบ้านแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการแพทย์พื

ทีมอาจารย์วิทยาลัยการแพทย์ฯ เข้าร่วมงานมหกรรมการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรโลก ณ เมืองซานซอง สาธารณรัฐเกาหลี

การศึกษาดูงานของคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก The University of Tokushima และ Yamakuchi Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพแพทย์แผนไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

การศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ศึกษาดูงาน

คณะผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานความหลากหลายด้านการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาสมุนไพรในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

จากความร่วมมือระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไท

โครงการปลูกยาสมุนไพร เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

เนื่องในวันวิสาขบูชาที่ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญทางพร

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ รุ่นที่ 11

กิจกรรมปฐมนิเทศภายใต้โครงการฝึกอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไท

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com