ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2559

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีแบบล้านนา การแสดงความเคารพนับถือผู้อาวุโส ผู้ที่เคยสร้างคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในปีนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเหมือนเช่นทุกปีและคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ ประเภทหน่วยงานด้านการจัดการศึกษา งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น
 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com