นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย  เข้าเยี่ยมชมและพบปะบุคลากรของวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com