คณะผู้บริหารจาก Kathmandu University เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ

         ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kathmandu University สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เข้าเยี่ยมเยือนชมบรรยากาศโดยรอบวิทยาลัยเพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและหารือเรื่องการทำความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยการแพทย์ฯและ Kathmandu University ต่อไป 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com