14 กุมภาพันธ์ วันเกียรติยศของคนราชภัฏ

         เนื่องด้วยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม "ราชภัฏ" นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงถือเป็นวันราชภัฏและในโอกาสนี้ได้มีพิธีประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งอาจารย์กฤษดา ศรีหมตรี บุคลากรสายผู้สอนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับเกียรติและรับมอบรางวัล “รากแก้วราชภัฏ ประจำปี 2559” ในสาขาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทดีเด่น ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาววิทยาลัยการแพทย์ฯ ทุกคน

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com