ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร ระหว่างวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซานกับวิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร.

         ด้วยวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก และวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซานได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการแพทย์มาโดยตลอด ซึ่งทางวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซานได้ส่งอาจารย์และนักศึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้านการรักษาโรคด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน ณ วิทยาลัยการแพทย์ฯ และทางวิทยาลัยการแพทย์ฯ เองได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนด้วยเช่นกันถือเป็นการพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ของทั้งสองระบบมาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้คณะผู้บริหารของวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซานได้มาประชุมสัมมนาเพื่อวางแนวทางความร่วมมือด้านการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรและลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com