ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน

         คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 28 คน ได้เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com