โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากครั้งที่ 2

         คณะเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จำนวน 21 คน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2558 - 2 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยการแพทย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตาก มีความรู้และทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทยที่ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com