โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยยุคใหม่ สำหรับบุคลากรแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ 2

         คณะเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ จำนวน 31 คน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยยุคใหม่ ณ วิทยาลัยการแพทย์ฯ ระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2558 ในโอกาสนี้ นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com