กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์พื้นบ้านญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยโทกุชิม่า

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโทกุชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยโทกุชิม่าส่งอาจารย์และนักศึกษามาแลกเปลี่ยนจำนวนทั้งสิ้น 15 คน มาแลกเปลี่ยนความรู้ที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ของทั้งสองระบบ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทำนุบำรุงมรดกวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาของชาติอย่างยั่งยืนสืบต่อไป
 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com