โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันเข้าศึกษาดูงาน

         โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้แก่ผู้เรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้สมุนไพรแต่ยังขาดบุคลากรและนักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร คณะครูและนักเรียนจำนวน 37 คน จึงได้เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรอย่างยั่งยืนต่อไป

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com