การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย โดยความร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงราย

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงรายจัดนิทรรศการเพื่อเผลแพร่ความรู้และสาธิตการจัดกิจกรรมทางการแพทย์แผนไทย เช่น การผลิตยาเชิงอุตสาหกรรม, การตรวจ การรักษาผู้ป่วยแก่ประชาชนทั่วไปและประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพ จัดบริเวณสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนธนาลัย เทศบาลนครเชียงราย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com