คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการในการเปิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงาน

         วิทยาลัยการแพทย์ฯ มีโอกาสต้อนรับบุคลากรในนามคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการในการเปิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต ของวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 คน ได้ให้เกียรติศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ และรับฟังการบรรยาย จาก ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ฯ และ ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ คณบดีผู้ก่อตั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลวิธี ความสำเร็จในการผลิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติและการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ  เพื่อนำไปเป็นแนวทางสำหรับการเปิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 
 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com