พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรัตนมณีเชียงแสนสิงห์ ๑ และพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา

         วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้สร้างรูปสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า เพื่อแสดงให้นักศึกษาแพทย์แผนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และทราบถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่ส่งผลต่อทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย เมื่อดำเนินการสร้างพระพุทธรูปสิงห์ ๑ และพระไภษัชคุรุไวฑูรยประภา แล้วเสร็จ วิทยาลัยการแพทย์ฯ จึงได้จัดพิธีพุทธาภิเษกขึ้น อันเป็นการยกคุณค่าของวัตถุให้เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจแก่บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาการจัดพิธีพุทธาภิเษก และสืบทอดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com