การประชุมนานาชาติปี 2557 เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (International Forum on Biodiversity-Based Economy Development: Global Opportunities and Challenges)

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงานประชุมนานาชาติ โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO (เบโด้) เพื่อแสดงถึงความหลากหลายของสมุนไพร การนำสมุนไพรมาแปรรูปเพื่อใช้เป็นยารักษาโรค ตลอดจนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่จะนำภูมิปัญญาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากพืชนำไปใช้ในการรักษาโรคอย่างยั่นยืน ภายในบูธมีการแสดงภาพความหลากหลายของพันธุ์พืชสมุนไพรนานาชนิด กระบวนการแปรรูปและผลิตวัตถุดิบต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นยารักษาโรค และให้บริการรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่  21-22 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูมเอบี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
               

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com