การศึกษาดูงานระบบบริการแผนกผู้ป่วยในและการจัดยาปรุงยาสมุนไพรของการแพทย์ไทยลื้อ และการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยการดองสี

         สืบเนื่องจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายของวิทยาลัยการแพทย์ฯ  โดยความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในด้านการจัดการศึกษา อบรม วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยการจัดกิจกรรมศึกษาวิจัยระบบบริการและการรักษาแผนกผู้ป่วยใน การจัดยาปรุงยาสมุนไพรของการแพทย์ไทลื้อและการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยการดองสี ตลอดจนกิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบโรงพยาบาลและพันธุ์พืชสมุนไพร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ โรงพยาบาลการแพทย์พื้นบ้านไท สิบสองปันนา  โรงพยาบาลเหลียวโก๊วหยง  สถาบันพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนาและสถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง (KIB)  ในระหว่างวันที่ 18 พ.ย.– 2  ธ.ค. 2560 โดยมีอาจารย์แพทย์แผนไทยจำนวน 4 คน และนักศึกษาแพทย์แผนไทยจำนวน 19 คน เพื่อให้บุคลากรแพทย์แผนไทยได้นำความรู้มาปรับใช้และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน รวมทั้งนักศึกษาแพทย์แผนไทยได้มีโอกาสเพิ่มทักษะความชำนาญและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยในอนาคตต่อไป 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com