กิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามศึกษาด้านการจัดจำแนกพันธุ์พืชสมุนไพรตามหลักอนุกรมวิธาน และการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร (Herbarium)

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามด้านการจัดจำแนกพันธุ์พืชสมุนไพรตามหลักอนุกรมวิธานและหลักการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร (Herbarium) ณ องค์การพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยาภายใต้ความดูแลของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด โดยจัดให้นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 ทุกคน ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com