พิธีทำบุญสถาบัน ไหว้ครูแพทย์แผนไทย และการปาฐกถาชีวกโกมารภัจจ์ ครั้งที่ 2 เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เป็นปีที่ 15

         ในโอกาสที่วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกสถาปนาเป็นปีที่ 15 เพื่อความเป็นสวัสดิ์มงคลแก่บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษา ตลอดจนศิษยานุศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพเป็นแพทย์แผนไทย วิทยาลัยจึงจัดพิธีทำบุญสถาบัน ซึ่งทุกคนได้ร่วมใจกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ลานหน้าโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย (โฮงยาปัจฉิมวัย) และได้ร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตรงกับวันที่ 15 พฤศจิกายน เพื่อให้น้อมรำลึกถึงคุณของบรมครูชีวกโกมารภัจจ์บรมครูทางด้านการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาชีวกโกมารภัจจ์ ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา ได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาแพทย์แผนไทยศึกษา ยุค 4.0-5.0 แพทย์แผนไทยยุค 4.0 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยยุค 4.0 อีกด้วย ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าให้เป็นแพทย์แผนไทยที่ดีรับใช้สังคมต่อไป 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com