กิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามศึกษาและสำรวจสมุนไพรในป่าธรรมชาติ วนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามศึกษาและสำรวจสมุนไพรในป่าธรรมชาติ วนอุทยานภูลังกาและหน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูลังกา จังหวัดพะเยา เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยาภายใต้ความดูแลของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด โดยจัดให้นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 ทุกคน ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสมุนไพร ถิ่นที่อยู่ในสภาพธรรมชาติจริง ตลอดจนการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com