ประชุมผู้ปกครอง ฝากตัวเป็นศิษย์และปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 15

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 15 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดย ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ฯ และ ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ คณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยาลัยการแพทย์ฯ และในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัย ศ.คลินิก นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมการแพทย์ และ ดร.ไพศาล เวชพงศา กรรมการและเหรัญญิกสมาพันธ์อุตสาหกรรมยาสมุนไพรอาเซียน (ASEAN ALLIANCE OF TRADITIONAL MEDICINE INDUSTRIES: AATMI), ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านยังดำรงตำแหน่งและมีบทบาทสำคัญอีกมากมายในระดับชาติและนานาชาติ กล่าวให้โอวาทและพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและนักศึกษาอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 และการดูแลนักศึกษาทั้งด้านการเรียน การครองตนเพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาตลอดรอดฝั่งทั้ง 4 ปี นอกจากนี้วิทยาลัยยังจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการนำบุตรมาฝากตัวเป็นศิษย์กับครูบาอาจารย์วิทยาลัยการแพทย์ฯ อีกด้วย

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com