การประชุมสัมมนา

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกจึงจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็น “ความท้าทายและโอกาสของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในอนาคต” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และโอกาสในการทำงานของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งจะนำมาเป็นฐานในการเตรียมความพร้อมการผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพไปรับใช้สังคมต่อไป

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com