การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ฯ รับทราบทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตและแจกแจงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละฝ่ายในการมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com