การศึกษาดูงานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

        โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง ทางคณาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 216 คน จึงได้เข้าศึกษาดูงานในส่วนของการแพทย์แผนไทยที่วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com