การศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

         คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  (สพภ.) ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Biocultural Diversity & Database ของฟ้าทะลายโจรและสมุนไพร  ที่วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก และแลกเปลี่ยนความรู้  หารือความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในการพัฒนาฐานข้อมูล  ฐานการเพาะปลูกตลอดจนสายพันธุ์พืชสมุนไพรที่สำคัญทางเศรษฐกิจ

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com