นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ศึกษาดูงาน

         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  นำโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่  ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เพื่อศึกษาความหลากหลายด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นิเวศน์  เกษตรและวัฒนธรรมเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2556

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com