การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาสมุนไพรในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

         จากความร่วมมือระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าฝึกอบรมผลิตยาสมุนไพรเชิงอุตสาหกรรม  เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านเภสัชกรรมไทยในอนาคต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ กล่าวต้อนรับคณะผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมฯ และเปิดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com