บุคคลากรวิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองการฉีดวัคซีน COVID-19

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ทีมบุคลากรอาสาสมัครของวิทยาลัยการแพทย์ฯ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่ที่จุดบริการคัดกรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 (COVID-19) แก่ประชาชนทั่วไป ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com