กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย ตามพระราโชบายฯ ณ โรงเรียนอนุบาลในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

            ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย ตามพระราโชบายฯ ให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย และโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการ​แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยเป็นการมอบวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรใกล้มือและการทำเป็นทิงเจอร์เสลดพังพอนให้แก่คณะครูและตัวแทนนักเรียนจากนั้นให้ตัวแทนนำไปถ่ายทอดแก่เพื่อนและครัวต่อไป

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com