กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาหารกับวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ ของนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยสโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาหารและวัฒนธรรมในการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 นอกจากนักศึกษาแพทย์แผนไทยจะได้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอาหารแล้วยังได้มีโอกาสทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างพี่และน้องอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com