ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 15

        วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546  จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2563 มีบัณฑิตแพทย์แผนไทยรุ่นที่ 15 ได้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 85 คน เพื่อเป็นการแสดงว่าบัณฑิตทุกคนคือแพทย์แผนไทยSTAM2002อย่างสมบูรณ์ ทางวิทยาลัยการแพทย์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างวิทยาลัยการแพทย์ฯ กับนักศึกษาแพทย์แผนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพฯ ซึ่งเป็นแนวทางในการทำงานตามวิชาการที่ได้ร่ำเรียนมา อีกทั้งรับข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและสถาบันการศึกษา อันเป็นประโยชน์ในการนำมาปรับใช้กับนักศึกษารุ่นน้องต่อไป

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com