ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและวิชาชีพ

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและวิชาชีพ นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่ออัพเดทความรู้และสถานการณ์ใหม่ๆ ให้บุคลากรรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และได้สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ในระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.เชียงราย

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com