กิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามศึกษาและสำรวจสมุนไพรในป่าธรรมชาติ ณ วนอุทยานพญาพิภักดิ์ จ.เชียงราย

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดจัดกิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามศึกษาและสำรวจสมุนไพรในป่าธรรมชาติ ณ วนอุทยานพญาพิภักดิ์ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ในระหว่างวันที่ 19-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเภสัชกรรมไทย 1 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์แผนไทยมีทักษะในการจัดจำแนกพันธุ์พืชสมุนไพรหลากหลายชนิด มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจระบบนิเวศ  แหล่งที่อยู่ของพืชสมุนไพรในป่าธรรมชาติ และการจัดทำตัวอย่างพันธุ์ไม้ (Herbarium) โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนวิชาชีพแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเภสัชกรรมไทย         

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com