วิทยาลัยชุมชนตาก ศึกษาดูงานวิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร.

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก เข้าศึกษาดูงานเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียน รวมแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยในอนาคต

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com