วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายสถาบัน ที่จัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย ประเภท ข

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันที่จัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย ประเภท ข ที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย จากสภาการแพทย์แผนไทย จำนวน 16 สถาบัน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com