ชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายจังหวัดพะเยา-แพร่ ศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทยSTAM2002

               วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้มีโอกาสต้อนรับทีมแพทย์แผนไทยวิชาชีพ จากชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายจังหวัดพะเยา-แพร่ จำนวน 24 คน ที่มีความสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยใหม่ๆ เพื่อจะนำไปช่วยเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของตนเองในอนาคต

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com