พิธีลาสิขาบทและพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 11

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก จัดพิธีลาสิขาบทและพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 11 ที่จบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างวิทยาลัยการแพทย์ฯ กับบัณฑิตแพทย์แผนไทย ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นแนวทางในการทำงานตามสายวิชาการที่ได้ร่ำเรียนมา อีกทั้งรับข้อเสนอแนะจากบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรแพทย์แผนไทยและสถาบันการศึกษา อันเป็นประโยชน์ในการนำมาปรับใช้กับนักศึกษารุ่นน้องต่อไป

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com