กิจกรรมคลินิกการแพทย์ไทยเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบาย ณ เทศบาลตำบลเวียงชัย เชียงราย

          วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมคลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบายของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย มหาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อตรวจสุขภาพและคัดกรองกลุ่มโรคที่แพทย์แผนไทยสามารถรักษาได้ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเวียงชัย  โดยมีจำนวนผู้สูงอายุที่สนใจเข้ารับการรักษาจำนวน 31 ราย ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้ตระหนักในการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยได้เพิ่มมาตรการป้องกันอาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกคนสวมหน้ากากอนามัยผนวกกับการเว้นระยะห่างขณะร่วมกิจกรรม

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com