กิจกรรมการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย

                  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย วันที่ 3-4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโกฐน้ำเต้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตแผน ข ในการหาข้อสรุปการพัฒนากระบวนการรักษาโรค ทั้งโรคที่รักษาด้วยหัตถเวช (การรักษาโรคด้วยมือ) และโรคที่รักษาด้วยเภสัชเวช (การรักษาโรคด้วยยา) เพื่อให้นักศึกษาสามารถยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นคู่มือการรักษาโรค นำไปสู่การเรียนการสอนในหลักสูตรของวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกหรือการอบรมและพัฒนาศักยภาพแพทย์ไทยในหลักสูตรอื่นๆ ได้ในอนาคต

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com