พิธีสรงน้ำพระ และสระเกล้า ดำหัวครูบาอาจารย์ ประจำปี 2560

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกได้จัดพิธีสรงน้ำพระและสระเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นประเพณีของวิทยาลัยฯ ที่ยึดถือปฏิบัติทุกๆ ปี ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ในการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพการแพทย์ไทยและเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมของความเป็นแพทย์แผนไทยที่ดีสืบไป

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com