ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มร.ชร. และทีม เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ

          วิทยาลัยการแพทย์ฯ มีโอกาสได้ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ พ.อ.หญิง ผศ. ดร. พญ. ดังใจ  สุวรรณกิตติ ที่มาเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2563

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com