วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ได้รับรางวัล The Best Practice CRRU-WIL 2020 ประเภทดาวรุ่ง

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CRRU-WIL และดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work-Integrated Learning) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพฯ ทำให้บัณฑิตแพทย์แผนไทยมีศักยภาพสมบูรณ์สามารถเป็นทางเลือกของประชาชนได้อย่างแท้จริง จากผลการดำเนินงานตามเจตนาของโครงการดังกล่าวทำให้วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับรางวัล The Best Practice CRRU-WIL 2020 ประเภทดาวรุ่ง ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรและนักศึกษาทุกคน อีกทั้งยังเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้วิทยาลัยการแพทย์ฯ มุ่งสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยบัณฑิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com