กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

               คณะผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.ร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้จัดขึ้น ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เป็นประธานในพิธี ถือเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศาสนารวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ฯ อีกด้วย

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com