วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงชัย จ.เชียงราย ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบายฯ

               วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย ตามพระราโชบายฯ ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 โดยได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยในการทำกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมคลินิกการแพทย์แผนไทยชุมชน ให้การตรวจสุขภาพและคัดกรองกลุ่มโรคที่แพทย์แผนไทยสามารถรักษาได้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมุนไพรใกล้มือ และฝึกปฏิบัติทำยาสมุนไพรที่นำมาใช้ดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งนี้วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้ตระในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงได้เพิ่มมาตรการ Personal Hygiene จึงได้ให้ผู้เข้ากิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งเว้นระยะห่างขณะร่วมกิจกรรม ซึ่งในโอกาสนี้ได้มีผศ.ดร.รนิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และอาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มาร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com