วันราชภัฏ ประจำปี 2563

   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธี 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องด้วยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงถือเป็นวันราชภัฏสืบมา

       และในโอกาสนี้บุคลากร ศิษย์เก่าและหน่วยงานเครือข่ายของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับรางวัล “ราชภัฏสดุดี” ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 รางวัล ดังนี้..

          1) รางวัลผู้สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทองค์กร ได้แก่ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยและสร้างคุณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ทั้งให้การสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาแก่วิทยาลัยการแพทย์ฯ โดยการจัดตั้งคลินิกแพทย์ไทยในเรือนจำกลางเชียงรายเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนักศึกษาแพทย์ไทยทั้งการรักษาโรคและการขัดเกลาความเป็นแพทย์ที่มีจิตเมตตาต่อผู้ป่วยโดยไม่เลือกสถานภาพ อีกทั้งยังให้ความร่วมมือเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ของศาสตร์การแพทย์ไทยให้ร่วมสมัยและทันสมัยอีกด้วย

              2) รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น พท.ไพโรจน์ ปกครอง รับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยชำนาญการ ประจำโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

              3) รางวัลผู้ปฏิบัติงานสายสอนดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์นคร จันต๊ะวงษ์

              4) รางวัลผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดีเด่น ระดับหน่วยงาน ได้แก่ นางสาวปราณิศา คำแก้ว

              5) รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทผู้นำนักศึกษา ได้แก่ นศ.พท.สุทธิธารา ศรียา นักศึกษาแพทย์ไทยชั้นปีที่ 4

ทุกรางวัลนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ความดีใจแก่บุคลากรและหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง เหล่านี้ถือเป็นกำลังใจให้วิทยาลัยการแพทย์ฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกาาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com