นิสิตแพทย์ไทยSTAM2002 ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          นิสิตแพทย์ไทยชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. จำนวน 5 คน ได้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาทุนฯ รุ่นที่ 8 จำนวน 511 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 64 แห่งทั่วประเทศ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เดิม) ระกว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครนายก ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงยกระดับการศึกษาของเยาวชนในภูมิลำเนาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น สร้างศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำ ศักยภาพในการประกอบอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ ส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีจิตอาสาและจิตสาธารณะในการตอบแทนสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่รวมทั้งมีจิตสำนึกในการตอบแทนท้องถิ่นและภูมิลำเนา ซึ่งนิสิตแพทย์ไทยSTAM2002 ได้รับทุนทุกชั้นปีต่อเนื่องมาโดยตลอดถือเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นแพทย์ไทยที่ดีต่อไปอนาคต

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com