วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จ.พะเยา เข้าศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทยSTAM2002

          โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้นำนักเรียนชุมนุมแนะแนวที่มีความสนใจวิชาชีพการแพทย์แผนไทย จำนวน 11 คน พร้อมด้วยคุณครูแนะแนวเข้าศึกษาดูงานกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์ฯ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 เพื่อให้ให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com