การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพ ในโรงพยาบาลไตสิบสองปันนา

     คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ จำนวน 11 คน ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนและเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทย 
 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com