เมนูอาหารเป็นยาผ่านรายวิชาหลักการแพทย์พื้นบ้านล้านนาและสมุนไพร

          เมนูอาหารเป็นยาที่นักศึกษาแพทย์ไทยSTAM2002 ชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้ผ่านรายวิชาหลักการแพทย์พื้นบ้านล้านนาและสมุนไพร เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนรู้การป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพด้านอาหารบำบัด โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาเรียนรู้ประเภทของอาหารบำบัด วัตถุดิบในการประกอบอาหาร รูปแบบการปรุงอาหาร ขั้นตอนในการทำอาหารพื้นบ้านล้านนา และสรรพคุณของแต่ละเมนูที่มีผลในการช่วยดูแลรักษาสุขภาพ ถือเป็นกระบวนวิธีการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของชุมชน ถือเป็นโอกาสที่นักศึกษาแพทย์ไทยSTAM2002 และอาจารย์แพทย์ไทยได้เรียนรู้และถ่ายทอดการจัดทำเมนูอาหารเป็นยาที่มีผลงานออกมาน่ารับประทาน มีรสชาติกลมกล่อมและสามารถนำไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วยต่อไปได้ ซึ่งนอกจากจะดูแลทางกายได้แล้วยังสามารถดูแลทางด้านจิตใจได้อีกด้วย

 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com